விளையாட்டாக கூறும் வார்த்தைகள் கூட

விளையாட்டாக கூறும் வார்த்தைகள் கூட உங்களின்… #புரிதலுக்கு முற்றுப்புள்ளியாகவும்
#பிரிதலின் தொடக்கப்புள்ளியாகவும் மாறிவிடும்..!!!

The words we saying in jovial will create many problems

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*